Datawatch Entreprise Server

Manažérske informácie pre okamžité použitie jednoducho a rýchlo

 

Potrebujú vaši manažéri spoľahlivé, konzistentné a presné informácie pohotovo pripravené na dosah ruky? Chcú sa zbaviť ťažkopádneho prehrabávania sa tlačovými zostavami či, v lepšom prípade, množstvom excelovských tabuliek? Prečo v dobe, keď si jedným kliknutím za pár sekúnd zobrazíte informáciu z druhého konca sveta, musíte pracne dolovať, kopírovať a sumarizovať základné údaje o chode vašej firmy? ...či ich nebodaj prepisovať z papierových dokumentov?

 

Práve preto, aby manažéri mohli mať všetky podnikové informácie na jednom mieste, prepojené navzájom a prístupné jednoduchým spôsobom cez internetový prehliadač, spoločnosť Datawatch stvorila Enterprise Server.

 

Tento výkonný a zároveň ľahko použiteľný informačný systém umožní, aby každý manažér, každý referent, každý analytik na základe pridelených prístupových práv mal prístup k podnikovým dátam podľa momentálnej potreby bez nutnosti zapojiť IT špecialistov.

 

Údaje z databáz, z podnikových dokumentov, z tlačových zostáv, z Excelovských súborov, z HTML stránok navzájom skombinované a prepojené môže mať na svojej obrazovke každý, kto ich potrebuje.  Tieto údaje naviac dostane v „živej podobe“ – môže ich filtrovať podľa jednotlivých stĺpcov, zoraďovať, robiť medzisúčty, vytvárať z nich grafy, vpisovať do nich komentáre a posielať ich ďalším spolupracovníkom. Môže ich sám navzájom prepájať a robiť sofistikované výpočty a analýzy.

 

Každý pracovník tak môže jednoducho a rýchlo získať presné podklady potrebné pre optimálne rozhodnutia.

 

Datawatch Enterprise Server (ES) je vhodný pre užívateľov s rozličnými potrebami a pracovnými návykmi pretože poskytuje množstvo spôsobov, ako s dátami pracovať.

 

ES Spreadsheet dynamicky transformuje statické reporty na tabuľky, sumárne tabuľky a grafy s ktorými sa dá dynamicky pracovať v rámci prehliadača, alebo ich extrahovať priamo do Excelu. ES Spreadsheet umožňuje:

 

 • transformáciu dát na webové alebo excelovské tabuľky podľa potrieb užívateľa
 • užívateľsky riadené zoskupovanie, zoraďovanie a filtrovanie dát
 • široké možnosti sumarizovania tabuliek a ich častí
 • dynamickú tvorbu grafov zo sumárnych dát
 • vytváranie „živých“ prepojení s inými podnikovými dátami
 • export tabuliek a sumárov do Excelu s využitím formátovania buniek pomocou Excel šablón a podporou viac, než milióna riadkov

 

ES Total View umožňuje dynamickú prácu s dátami priamo vo webovom prehliadači.  ES Total View umožňuje:

 

 • užívateľsky riadené zoskupovanie, zoraďovanie a filtrovanie dát
 • široké možnosti vzájomného prepájania reportov a ich spájania s ďalšími dátami
 • pridávanie vlastných stĺpcov so širokými možnosťami kalkulácií
 • výkonné dolovanie dát aj z veľkých údajových objemov

 

ES Dashboards je zobrazovací modul na vytváranie tzv. palubných dosiek (dashboards), ktoré, podobne ako v automobile, umožňujú manažérovi jedným pohľadom obsiahnuť a rýchlo vyhodnotiť všetky dôležité ukazovatele a okrem toho ho upozorniť na mimoriadne situácie. ES Dashboards umožňuje:

 

 • zobrazenie údajov vo viac, než päťdesiatich druhoch grafov
 • interaktívne filtrovanie dát
 • „vnáranie sa“ zo sumárnych  do detailných dát

 

ES Report predstavuje silnú sadu nástrojov umožňujúcu vytvárať rozličné typy reportov, výkazov a zostáv. MES Report poskytuje:

 • archivovanie vytvorených reportov a ich indexovanie pre rýchle vyhľadávanie
 • jednoduché prostredie na tvorbu reportov so širokými možnosťami pre rôzne úrovne užívateľov
 • nástroje pre spoluprácu ako napr. vkladanie poznámok do reportov, diskusné skupiny a posielanie e-mailov
 • zabezpečenie reportov podľa prístupov pre užívateľov, skupiny a role
 • exportovanie reportov do PDF formátu

 

ES Style je nástroj na transformáciu reportov do XML formátu.

 

ES Collaboration poskytuje platformu na spoluprácu užívateľov. ES Collaboration umožňuje:

 • vytvorenie poznámok formou „post-it“ lístočkov
 • používanie súkromných alebo verejných anotácií s možnosťou ich zobrazenia užívateľom, skupinám alebo rolám
 • zhotovenie poznámok zobrazujúcich sa po prechode s myšou
 • vytváranie a moderovanie diskusných fór s vláknami
 • posielanie reportov e-mailom priamo z prostredia prehliadača

 

ES Notify zabezpečuje upozornenie e-mailom keď sa aktualizujú dáta v danom reporte.