Výkonné celopodnikové riešenie Business Intelligence bez použitia dátového skladu

Peter, riaditeľ firmy vyrábajúcej priemyselné čerpadlá a merače, je pod veľkým tlakom akcionárov kvôli klesajúcej ziskovosti. Vo výrobe majú osvedčený riadiaci systém, ale výstupy, ktoré im poskytuje umožňujú odsledovať len asi 55% priamych výrobných nákladov. Zvyšných 45% musia rozpočítavať na všetky výrobky podľa rôznych kľúčov, takže ich reálne náklady vedia určiť len približne. Kvôli tomu ich však, pri výrobkoch, kde sú skutočné náklady nižšie ako odhadované, z trhu vytláča konkurencia a ťažisko výroby sa postupne presúva k výrobkom s nižšou ziskovosťou, či dokonca k stratovým. Pre to, aby mohli vo firme presnejšie stanoviť výrobné náklady, a boli konkurencieschopní, potrebovali by vedieť presne určiť aspoň 70% priamych nákladov. Výmenu systému pre riadenie výroby si však nemôžu dovoliť z finančných ani kapacitných dôvodov. Peter sa ocitol v začarovanom kruhu.

 

Problémom je aj to, že nemajú prepojený účtovný systém s riadením výroby. Finančný riaditeľ vidí, že materiálová náročnosť výroby dlhodobo stúpa. Kontrolingové oddelenie však nemá k dispozícií prehľad o podrobných nákladoch v náväznosti na rozpracovanú výrobu, a tak nedokáže sledovať dodržiavanie výrobných noriem a ani odhaľovať potenciálne rezervy.

 

Obchodníkom takisto chýba priamy prístup k informáciám o výrobe. Výrobní manažéri majú tendenciu podceňovať riziká a hoci sú mnohokrát v sklze, tvrdia, že zákazku dodajú načas. Často sa však stáva, že „na poslednú chvíľu“ sa niečo pokazí a dodávka mešká. Keby obchodníci mali priamy prístup k informáciám o stave rozpracovanosti zákaziek a ich porovnaniu s časovými harmonogramami, mohli by v prípade možných problémov včas a efektívnejšie komunikovať s odberateľmi a vyhnúť sa rôznym penalizáciám a ďalším problémom kvôli meškajúcim dodávkam.

 

Vedenie spoločnosti pred niekoľkými rokmi uvažovalo o vybudovaní dátového skladu a celopodnikového manažérskeho systému, ktorý by tieto problémy mohol riešiť. Ukázalo sa však, že, aj odhliadnuc od značného rizika neúspechu, ktoré riešenia postavené na dátovom sklade prinášajú, by celkové náklady na takýto systém boli neúnosne vysoké.

Petrova budúcnosť vo firme závisí od toho, či dokážu nájsť efektívnejšie riešenie pre zdieľanie podnikových informácií medzi oddeleniami, ktoré by sa dalo vytvoriť jednoduchšie a s podstatne nižšími nákladmi na softvér a vývoj a údržbu aplikácie.

 

Naše riešenie  založené na technológii Datawatch mu dáva do rúk túto možnosť.

 

Datawatch Monarch má jedinečnú schopnosť jednoduchým spôsobom „dolovať“ dáta nielen z bežne používaných databáz alebo  tabuliek (xls, csv, txt...) ale aj z iných  elektronických dokumentov ako sú tlačové zostavy, PDF dokumenty či HTML alebo PRN súbory. Datawatch Monarch totiž nepotrebuje údaje v presne definovaných stĺpcoch a dokáže čítať dokumenty s rôznou štruktúrou podobne ako človek.

Datawatch Automator dokáže automatizovane načítavať údaje z nových zostáv a zapisovať ich do rôznych databáz, či priamo posielať ďalším užívateľom.

Datawatch Enterprise Server umožňuje vytvoriť celopodnikový systém pre manažérske informácie (business intelligence), kde každý užívateľ má priamy prístup k informáciám ktoré potrebuje a pre ktoré je autorizovaný.

 

Preto Datawatch Monarch predstavuje jednoduché a cenovo nenáročné riešenie, ktoré bez potreby napojenia na databázu dokáže načítavať údaje z bežných zostáv z rôznych informačných systémov (účtovných, celopodnikových, výrobných, personálnych, dochádzkových, prevádzkových, pokladničných...) , prepájať ich medzi sebou, vytvárať nové pohľady na ne a ďalej ich spracovávať. V Petrovej výrobnej firme by to mohli využiť na zbieranie údajov z výrobného systému a upraviť si ich tak, aby mohli presnejšie sledovať materiálové toky a alokovať výrobné náklady.

Vyšší výkon za zlomok nákladov - nový prístup v riešeniach Business Intelligence

 

Vo vyššie spomenutom príklade by to umožnilo kontrolingovému oddeleniu vyhodnocovať detailné informácie z výroby a spájať ich s údajmi z účtovníctva a predaja. Tým by mohli presne sledovať rentabilitu podnikových procesov a zefektívňovať ich. Tak isto aj obchodníci by mohli priamo na obrazovkách svojich počítačov sledovať plnenie časových harmonogramov a efektívnejšie komunikovať so zákazníkmi, prípadne si včas pripraviť krízové riešenia.

 

Veľkou prednosťou celého riešenia je jednoduchý, inovatívny prístup, ktorý nevyžaduje nijaké programovanie a prácu drahých databázových špecialistov (žiadny dátový sklad), ako aj výhodná cena samotného softvéru. Dá sa nasadiť do prevádzky veľmi rýchlo a s minimálnymi nákladmi a to isté platí aj pre údržbu a ďalšie rozširovanie. Riešenie je vhodné pre malé aj veľké spoločnosti.

 

Exkluzívnym distribútorom softvéru Datawatch pre Slovensko, Čechy a Maďarsko je spoločnosť 2.quadrant, s.r.o. Prostredníctvom vlastného tímu skúsených konzultantov  taktiež zabezpečuje analýzu, vypracovanie projektu, návrh a implementáciu riešení podnikových manažérskych informačných systémov. Poskytuje školenia používateľov a administrátorov ako aj transfer know-how potrebného pre  optimálne využitie a ďalší rozvoj dodaného riešenia.